ДОЦЕНТ

др Станка Радојичић

stanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Рођена 1971. у Мостару. Дипломирала 1996. на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра за енглески језик и књижевност. Магистрирала 2008. на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра за енглески језик и књижевност са темом „Инфинитив као карактеристика језика струке у енглеском и српском језику”. Звање доктора филолошких наука стекла је 2023. године на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет где је одбранила докторску дисертацију под називом Дискурсни маркери ограђивања и истицања пропозиције у академском дискурсу научних монографија у енглеском и српском језику”.


Контакт: 

Тел: +381 21 485 2844
емаилstanka.radojicic@dgt.uns.ac.rs  stanka.radojicic@gmail.com
Термин консултација: зимски семестар – четвртком у 10:30; летњи семестар – понедељком у 12:00


Звања:

 • 2024 – Доцент, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2018 – 2024. Наставник страног језика, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2016 – 2018.Виши наставник страног језика, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2009 – 2016. Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2002 – 2009. Предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2001 – 2002. Предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију.

Област научног истраживања

 • Енглески као језик струке и науке
 • Контрастивна анализа енглеског и српског језика
 • Академски дискурс
 • Интеркултурна компетенција у настави енглеског на универзитету
 • Усмерена моделована комуникација у настави енглеског као језика професије

Област научног истраживања

 • Енглески као језик струке и науке
 • Контрастивна анализа енглеског и српског језика
 • Превођење стручних и научних текстова

Предмети:

 • Енглески језик Б1 (ПГ,Г,ГИ)
 • Енглески језик Б2 (ПГ,Г)
 • Енглески језик у геонаукама 1
 • Енглески језик у геонаукама 2
 • Енглески језик – комуникацијске вештине
 • Енглески језик за физичаре Б1
 • Енглески језик за физичаре Б2
 • Енглески језик за оптометристе Б1
 • Енглески језик за оптометристе Б2

Остале важне информације:

Страни језици: енглески и немачки

Чланство у стручним и научним асоцијацијама

 • Удружење англиста Србије (član ESSE – European Society for the Study of English)
 • Друштво за примењену лингвистику Србије (АЛАС)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страних језика струке (FLLAS)

Међународна сарадња:

 • 2021. Универзитет Источна Финска, Јоенсу, Финска, Еразмус виртуелна мобилност за професоре
 • 2023. ЦОИЛ програм сарадње: Виртуелна, интерактивна и мултикултурална глобална стратегија учења са Католичким универзитетом у Манизалезу, Колумбија.

Одабране референце

 1. Radojičić, S. and Novakov, P. (2022). “Hedging and Boosting Strategies in Linguistics and Geography – A Case Study of Student Perception”. Folia linguistica et litteraria – Journal of Language and Literary Studies (42), University of Montenegro, Faculty of Philosophy, Nikšić DOI: 10.31902/fll.42.2022.16 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58180129500
 2. Mиливојевић, Н. и Радојичић, С. (2022). Усмерена моделована комуникација као стратегија у настави енглеског језика као језика професије на универзитету: оглед о реконтекстуализацији. Зборник радова Филозофског факултета LII (1), Филозофски факултет Универзитетa у Приштини, Косовска Митровица, 113 -137
 3. Radojičić S. and Vuković Vojnović, D. (2022). “Self-directed Learning Readiness – a Case Study of English for Specific Purposes Learners at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad”, In: Kantelinen, R., Kautonen, M. and Elgundi, Z. (eds) LINGUAPEDA 2021. Konferenssijulkaisu. Konferenspublikation. Conference Proceedings. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia, Edited by: (Toim.), http://hdl.handle.net/10138/352128 (ISBN:978-952-5993-34-9, ISSN: 1799-960X)
 4. Radojičić, S. and Vuković Vojnović, D. (2021).Real World Issues in English Language Learning for Geosciences”. In: Collection of papers from the 5th Congress of Geographers Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, ISBN: 978-86-7031-589-1 pp. 285-290.
 5. Radojičić S., (2018), “Hedges and Boosters in University Textbooks”  In: Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: Polona Vičič, Nataša Gajšt, Alenka Plos,Celje, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Logistics, pp. 317-327 https://doi.org/10.18690/978-961-286-252-7 (ISBN-13: 978-961-286-252-7)
 6. Radojičić, S. (2019). “Hedges and Boosters in University Textbooks” In: Vičič, P., Gajšt, N. and Plos A. (eds) Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Celje, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Logistics, pp. 317-327 https://doi.org/10.18690/978-961-286-252-7 (ISBN-13: 978-961-286-252-7).
 7. Milivojević, and Radojičić, S.(2017). Tell For Specialized Domains: A Closer Look Into Theory And Practice. Book review: Elena Martín-Monje, Izaskun Elorza and Blanca García Riaza (Eds.). TECHNOLOGY-ENHANCED LANGUAGE LEARNING FOR SPECIALIZED DOMAINS: PRACTICAL APPLICATIONS AND MOBILITY (2016), London/New York: Routledge. 285 pp., ISBN 978-1-138-12043-3 (HBK). ISBN 987-1-315-65172-9 (EBK). ESP Today ,Vol. 5(1) (2017): pp 117-121, e-ISSN:2334-9050
 8. Milivojević, N. i  Radojičić(2016): „Tekstualna kompetencija, (inter)tekstualnost i nastava stranih jezika na univerzitetskom nivou u kontekstu evrointegracija. U: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nauka i evrointegracije. Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina:  Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 323-341 (ISBN 979-99938-47-78-6)
 9. Radojičić S., (2015), „Autorsko ograđivanje u akademskom diskursu na primeru naučno-istraživačkih članaka iz fizike“, U: Zbornik radova sa III Međunarodne konferencije Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, uređivački odbor: Vesna Cakeljić, Ana Vujović, Maja Stevanović, Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, str. 441-447(ISBN 978-86-7680-321-7)
 10. Milivojević, N. and Radojičić (2015), “Enhancing intercultural competence through genre and culture markers in textual analysis.” In: Proceedings of the 8th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: Tina Kužič, Dubravka Pleše, Azra Plićanić Mesić, Zagreb, Croatia: University of Zagreb, pp. 145-155(ISBN978-953-175-569-6)
 11. Milivojević, N. and Radojičić (2015), “Types of cohesion and hedging devices in scientific texts – a classroom perspective” In: Academic Discourse across Cultures eds. Igor Lakić, Branka Živković, Milica Vuković, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 114-129 (ISBN (10): 1-4438-7801-4) (ISBN (13): 978-1-4438-7801-2)