доцент

др Драгана Вуковић Војновић

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Наставник страног језика – Енглески језик

Рођена 1970. у Новом Саду. Дипломирала 1993. на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра за енглески језик и књижевност и стиче степен Дипломираног професора енглеског језика и књижевности. Звање магистра филолошких наука стекла је  2002. на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, Катедра за англистику са темом ’Садашњи перфекат (пресент перфецт) и садашњи перфективни прогресив (пресент перфецт прогрессиве) и њихови еквиваленти у српском језику’. Звање доктора филолошких наука стекла је 2021. године на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, где је одбранила докторску дисертацију под називом Контрастивна анализа колокација придев+именица и именица + именица у корпусу текстова из области туризма на енглеском и српском језику“.

Биографија на енглеском се налази у прилогу.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2844
емаил: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Термин консултација: уторак у 11 часова


Звања:

 • 2022. – Доцент
 • 2019. – Наставник страног језика
 • 2014. – Виши наставник страног језика, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2003 – 2014.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2012. – 2016.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за опште науке у техници, додатни рад до дозвољеног оптерећења по акредитацији
 • 1995. – 2003. Предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Област научног истраживања:

 • Енглески као језик струке и науке
 • Академско писање и академски језик
 • Енглески као језик туризма
 • Контрастивна истраживања енглеског и српског језика
 • Настава и учење страног језика на факултету
 • Прагматика и интеркултуралност
 • Енглески и комуникација у културном туризму (мастер)

Остали рад у струци:

 • 2007 – 2012. Руководилац Центра за стране језике струке, Департман за географију, туризам и хотелијерство, акредитован од стране Лондонске привредне коморе (LCCI International Qualifications). Успешно обучили неколико генерација полазника који су стекли међународно признате серификате English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Симултани преводилац на програму међународних последипломских студија (МБА) на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду у сарадњи са УБИ из Брисела.
 • Независно писмено и усмено превођење и лекторисање радова на енглеском језику из разних области.

Предмети:

 • Енглески језик у туризму А1
 • Енглески језик у туризму А2
 • Енглески језик у туризму Б1
 • Енглески језик у туризму Б2
 • Пословни и академски енглески (мастер)
 • Енглески језик и комуникација у културном туризму

Остале важне информације

Страни језици:

 • Енглески – течно чита, пише, говори
 • Француски – врло добро чита, пише, говори
 • Немачки – основно знање

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

 • Друштво за примењену лингвистику Србије (члан АИЛА-е)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије – Секција универзитетских наставника страног језика струке
 • English Language Teachers’ Association (ELTA) – Друштво наставника енглеског језика (члан ИАТЕФЛ-а)
 • ЕАТАW (European Association for the Teaching of Academic Writing)

Допринос академској и широј заједници

 • Члан Управног одбора Друштва за неговање традиција и развој Сремских Карловаца задужена за сарадњу са Универзитетом и пројектом Нови Сад 2021.

Учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета:

 • Члан Научно-наставног Већа Природно-математичког факултета од 2006 -2009.

Одабране референце

 1. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2)51-68  URL: revije.ff.uni-lj.si/elopehttps://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 2. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri, Bhawana Jain) Cambridge Scholars M14 163-183
 3. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar). 449 – 470 str.: ilustr. ; 24 cm M52
 4. Vuković Vojnović, D. (2020). Using custom-made corpora for the innovative approach in an LSP university classroom. Book of Abstracts: Languages for Specific Purposes: Opportunities and Challenges of Teaching and Research, 2nd International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, Online 15-16 October 2020 M34
 5. Vuković Vojnović, D.,Radojičić i Lj. Knežević. (2019). Intercultural communicative competence and language education at university level. Book of Abstracts: FERA Conference on Education. University of Eastern Finland, Joensuu 21. – 22. 11. 2019 M34
 6. Vuković Vojnović, D.i J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 7. Knežević, LJ. i Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 8. Vuković Vojnović, D.(2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 9. Vuković Vojnović, D.i Jerković, J. (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 10. Vuković Vojnović, D.i Nićin, M. (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec i Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 11. Vuković Vojnović, D.(2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji – tematski zbornik radova. (urednice: Silaški Nadežda i Tatjana Đurović). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. M44
 12. Jerković, J. i Vuković Vojnović, D.(2012). Problemi kod pisanja studentskih apstrakata na engleskom jeziku na nematičnim fakultetima. Metodički vidici 3/12, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 277-290. M53
 13. Vuković Vojnović, D.i Nićin, M. (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 14. Vuković Vojnović, D., Jerković, J. (2012). Common Error Analysis of Abstracts and its Implications for Teaching Academic Writing. Structure, Use and Meaning. Linguistic Studies (urednice: Elena Buja i Stanca Mada). Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, Romania: 259-269. M33
 15. Vuković Vojnović, D. i Nićin, M. (2011). ‘Would you Care for a Drink?’ – Polite Questions and Requests in the Cross-cultural Context of Tourism Industry. The First International Conference on English Studies – Proceedings, English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 1). Univerzitet u Novom Sadu: 355-362.  M33
 16. Vuković Vojnović, D.(2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Објављени уџбеници:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0