доцент

др Драгана Вуковић Војновић

dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Доцент

Рођена 1970. у Новом Саду. Дипломирала 1993. на Универзитету у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра за енглески језик и књижевност и стиче степен Дипломираног професора енглеског језика и књижевности. Звање магистра филолошких наука стекла је  2002. на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, Катедра за англистику са темом ’Садашњи перфекат (present perfect) и садашњи перфективни прогресив (present perfect progressive) и њихови еквиваленти у српском језику’. Звање доктора филолошких наука стекла је 2021. године на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, где је одбранила докторску дисертацију под називом Контрастивна анализа колокација придев+именица и именица + именица у корпусу текстова из области туризма на енглеском и српском језику“.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2844
имејл: dragana.vukovic.vojnovic@dgt.uns.ac.rs

Термин консултација: уторак у 11 часова


Звања:

 • 2022. – Доцент, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2019. – Наставник страног језика
 • 2014. – Виши наставник страног језика, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2003 – 2014.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 • 2012. – 2016.: Виши предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за опште науке у техници, додатни рад до дозвољеног оптерећења по акредитацији
 • 1995. – 2003. Предавач, ужа научна област Страни језик – Енглески језик, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Област научног истраживања:

 • Енглески као језик струке и науке
 • Академско писање и академски језик
 • Енглески као језик туризма
 • Контрастивна истраживања енглеског и српског језика
 • Унапређење наставе и учења страног језика на факултету
 • Прагматика и интеркултуралност

Остали рад у струци:

 • 2022. – COIL координатор
 • 2020. – Припрема полазника за полагање Кембриџ испита из енглеског језика, Центар за стране језике, Филозофски факултет у Новом Саду
 • 2007 – 2012. Руководилац Центра за стране језике струке, Департман за географију, туризам и хотелијерство, акредитован од стране Лондонске привредне коморе (LCCI International Qualifications). Успешно обучили неколико генерација полазника који су стекли међународно признате серификате English for Tourism i English for Business.
 • 2007. – 2015: Симултани преводилац на програму међународних последипломских студија (МБА) на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду у сарадњи са УБИ из Брисела.
 • Независно писмено и усмено превођење и лекторисање радова на енглеском језику из разних области.

Предмети:

 • Енглески језик у туризму и угоститељству А2
 • Енглески језик у туризму и угоститељству Б1
 • Енглески језик у туризму и угоститељству Б2
 • Пословни и академски енглески (мастер)
 • Енглески језик и комуникација у културном туризму (мастер)

Остале важне информације

Страни језици: енглески – као матерњи, француски – Б2, немачки – А2

Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

 • Удружење англиста Србије (члан ESSE – European Society for the Study of English)
 • Друштво за примењену лингвистику Србије (члан AILA-е Association Internationale de Linguistique Appliquée)
 • Друштво за стране језике и књижевности Србије – Секција универзитетских наставника страног језика струке

Међународна сарадња:

 • Државни Универзитет Пенсилваније, САД, организација и спровођење виртуелне размене студената са кампусом Лихај Вели
 • Учешће у активностима пројекта ЕУГЛОХ, спровођење виртуелне размене студената у оквиру радног пакета 5
 • 2019; 2021. Универзитет Источна Финска, Јоенсу, Финска, Еразмус мобилност за професоре

Допринос академској и широј заједници

 • Члан Управног одбора Друштва за неговање традиција и развој Сремских Карловаца

Учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета:

 • Члан Научно-наставног Већа Природно-математичког факултета од 2006 -2009.

Одабране референце

 1. Vuković Vojnović, D. (2023). ‘Experience Norfolk! Experience Fun!’ vs ‘Doživi više od očekivanog’ – a corpus-based contrastive study of reader engagement markers on the web. In ELOPE Vol. 20, No. 1, Novel Challenges for Discourse Analysis: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives (edited by Frančiška Lipovšek and Gašper Ilc).  University of Ljubljana Press, pp. 133-150 DOI:10.4312/elope.20.1.133-150 M23
 2. Vuković Vojnović, D. and Ljiljana Knežević (2023). Inclusion of Virtual Exchange in ESP University Classes –Students’ Perceptions. In Metodički vidici 14/2 (editor-in-chief dr Biljana Radić Bojanić). Novi Sad, Filozofski fakultet, pp. 143-160. M51
 3. Radovanović, A. and Vuković Vojnović. (2023). Hedges in Tourism and Hospitality-Related Research Articles. In B.A.S. British and American Studies. A Journal of Romanian Society of English and American Studies., Vol. 29 (edited by Hortensia Parlog). University of Timisoara, Department of English Language and Literature. pp. 209-220 DOI: 10.35923/BAS.29.20 M23
 4. Radojičić, S. and D. Vuković Vojnović. (2022). “Self-Directed Learning Readiness – a Case Study of English for Specific Purposes Learners at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad”. LINGUAPEDA 2021. Conference Proceedings. (edited by Ritva Kantelinen, Maria Kautonen & Zinab Elgundi). Suomen Ainedidaktinen Tutkimusseura, Helsinki 2022. p. 242-262 M33
 5. Vuković Vojnović, D. (2021). Key Noun + Noun Collocations in the Language of Tourism: A Corpus-Based Study of English and Serbian. ELOPE, Vol. 18 (2)51-68  URL: revije.ff.uni-lj.si/elopehttps://doi.org/10.4312/elope.18.2.51-68 M23
 6. Vuković Vojnović, D. (2020). Enhancing ESP Vocabulary Practice with Online Corpus Analysis Tools. Contemporary Research in Foreign Language Teaching and Learning. (eds. Dana di Pardo Leon Henri, Bhawana Jain) Cambridge Scholars 163-183 M14
 7. Vuković Vojnović, D. (2020). Multimodal Discourse Analysis of Tourism Websites – The Promotion of Cultural Values through the Language of Tourism. Belgrade English Language and Literature Studies: BELLS90: proceedings. Vol. 1 / International Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade; [editor-in-chief Biljana Čubrović]. – Belgrade: Faculty of Philology, 2020 (Užice: Grafičar). 449 – 470 M52
 8. Vuković Vojnović, D. and J. Jerković (2018). The Writing Skill Needs Analysis in a Professional Context: a Case Study of Hotel Employees. Zbornik radova sa konferencije: The Tenth International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings. Fakultet za logistiku Celje, Slovenija 397-406 M33
 9. Knežević, LJ. and Vuković Vojnović (2018). Differences in the use of L2 learning strategies among students of mathematics, computer science and tourism.  Zbornik radova sa Četvrte konferencije Strani jezik struke i profesionalni identitet. Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet. M33
 10. Vuković Vojnović, D.(2016). Poetic and Narrative Elements in the Language of Tourism. Saopštenje na konferenciji: 37e colloque international du GERAS. Book of Abstracts. Paris: Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. M34
 11. Vuković Vojnović, D. and J. Jerković (2015). Epistemic Modality Markers in English Research Articles: A Tourism Discipline Study. Proceedings of the Eighth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb: 246 – 252. M33
 12. Vuković Vojnović, D. and M. Nićin (2013). Multicultural Contexts in ESP Classroom – a Case Study of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad. The Importance of  Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures – Proceedings (urednice: Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec and Alenka Plos). Fakultet za logistiku Celje-Krško: 316-322. M33
 13. Vuković Vojnović, D. (2013). Značaj izučavanja kolokacija u engleskom jeziku turizma. Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji – tematski zbornik radova. (urednice: Silaški Nadežda i Tatjana Đurović). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. M44
 14. Jerković, J. i Vuković Vojnović, D. (2012). Problemi kod pisanja studentskih apstrakata na engleskom jeziku na nematičnim fakultetima. Metodički vidici 3/12, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 277-290. M53
 15. Vuković Vojnović, D. and M. Nićin (2012). English as a Global Language in the Tourism Industry: A Case Study. English of Tourism (ur. Georgeta Rata, Ioan Petroman i Cornelia Petroman). Cambridge Scholars Publishing: 3-18. M14
 16. Vuković Vojnović, D.(2011). ‘Low budget’and ‘high season’ – delve into the ‘vast ocean’ of collocations related to the language of tourism.  Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse – Zbornik radova sa Trećeg kongresa. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu: 397-496.  M44

Објављени уџбеници:

 • Vuković Vojnović, D. (2010). English for Specific Purposes: Tourism and Hospitality. (univerzitetski udžbenik) Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences.ISBN-978-86-7031-218-0