Volume 43-2 / 2014

Researches Review DGTH
Volume 43-2 / 2014

Table of contents

Volume 43-2 / 2014

Impress

Volume 43-2 / 2014

Impresum

Researches Review DGTH | 43-2, 97–108, 2014

THE IMPORTANCE OF INTRODUCING GIS AND ITS APPLICATION ON A LOCAL GOVERNMENTAL LEVEL – AN EXPERIENCE FROM SERBIA

Марија Цимбаљевић, Анђела Бучић, Марина Јовановић
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 103–114, 2014

ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА ГИС-А И ЊЕГОВА ПРИМЕНА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ИСКУСТВО ИЗ СРБИЈЕ

Марија Цимбаљевић, Анђела Бучић, Марина Јовановић
Researches Review DGTH | 43-2, 109–117, 2014

MORPHOLOGICAL CHANGES OF COLONIZED VILLAGE NOVI KOZARCI

Svetlana Madić
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 115–123, 2014

ПРОМЕНЕ МОРФОЛОГИЈЕ КОЛОНИСТИЧКОГ НАСЕЉА НОВИ КОЗАРЦИ

Светлана Мадић
Researches Review DGTH | 43-2, 118–129, 2014

GEOGRAPHICAL BASIS OF TOURISM DEVELOPMENT OF TERRITORY THE KUPRES

Aleksandar Lugonja
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 124–136, 2014

ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ КУПРЕШКЕ ВИСОРАВНИ

Александар Лугоња
Researches Review DGTH | 43-2, 130–147, 2014

TRIPS AS PRIMARY AND ASSOCIATED FORMS OF OTHER TOURIST DELIBLATO SANDS MOVEMENT

Nedeljko Kovačev, Jovan Romelić, Tatjana Pivac, Tamara Lukić
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 137–155, 2014

ИЗЛЕТИ КАО ПРИМАРНИ И ПРАТЕЋИ ОБЛИЦИ ДРУГИХ ТУРИСТИЧКИХ КРЕТАЊА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

Недељко Ковачев, Јован Ромелић, Татјана Пивац, Тамара Лукић
Researches Review DGTH | 43-2, 148–164, 2014

POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF WELLNESS TOURISM IN RUSANDA

Maja Mijatov, Lazar Pavić, Milica Rančić
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 156–173, 2014

ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ ВЕЛНЕС ТУРИЗМА У БАЊИ РУСАНДА

Маја Мијатов, Лазар Павић, Милица Ранчић
Researches Review DGTH | 43-2, 165–175, 2014

TOURIST TRAFFIC AS АN UNАVOIDАBLE COMPONENT OF DEVELOPMENT OF TOURISM OF TUZLА

Jusuf Omerović
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 174–184, 2014

TURISTIČKI PROMET KAO NEZAOBILAZNA KOMPONENTA RAZVOJA TURIZMA TUZLE

Jusuf Omerović
Researches Review DGTH | 43-2, 176–187, 2014

VALORIZATION OF THE TOURISTIC OFFER OF SAN MARINO

Ivan Stojšić, Gordana Jovanović
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 185–197, 2014

ВАЛОРИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ САН МАРИНА

Иван Стојшић, Гордана Јовановић
Researches Review DGTH | 43-2, 188–199, 2014

ISSUES OF TUNISIA TOURIST REGIONALISATION

Milan Lalic, Gordana Jovanovic
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 198–210, 2014

ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ ТУНИСА

Милан Лалић, Гордана Јовановић
Researches Review DGTH | 43-2, 200–209, 2014

THE GASTRONOMIC STRUCTURE OFFER OF PORK DISHES IN THE RESTAURANTS IN BELGRADE

Darko Dragičević, Dragan Tešanović, Milijanko Portić, Nikola Vuksanović
Зборник радова ДГТХ | 43, 211–221, 2014

СТРУКТУРА ГАСТРОНОМСКЕ ПОНУДЕ ЈЕЛА ОД СВИЊСКОГ МЕСА У РЕСТОРАТЕРСТВУ БЕОГРАДА

Дарко Драгичевић, Драган Тешановић, Милијанко Портић, Никола Вуксановић
Researches Review DGTH | 43-2, 210–220, 2014

GASTRONOMICAL MANIFESTATIONS IN THE TOURISM OF SOUTH-EASTERN SERBIA

Nikola Duvnjak, Jelena Vrakela, Miloš Mlađenović, Nebojša Petrović
Зборник радова ДГТХ | 43-2, 222–232, 2014

ГАСТРОНОМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Никола Дувњак, Јелена Вракела, Милош Млађеновић, Небојша Петровић