full professor - head of the chair

PhD Dragoslav Pavić

dragoslav.pavic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Hidrologija
Klimatologija
Geomorfologija
Prirodni hazardi
Prirodni resursi u turizmu

Biography

Date and place of birth: 03.03.1972. godine, Vukovar, Republika Hrvatska (SFRJ).

Read more
full professor

PhD Slobodan B. Marković

slobodan.markovic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Lesno-paleozemljišne sekvence
Stratigrafija kvartara
Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
Paleopedologija
Geomorfologija
Hidrologija

Biography

Date and place of birth: 15.11.1970. Novi Sad.

Read more
full professor

PhD Milivoj B. Gavrilov

gavrilov.milivoj@gmail.com

Area of ​​scientific research

Numeričke šeme za simulaciju procesa geostrofskog podešavanja
Kvazi-geostrofska kretanja i nelinearne interakcije u atmosferi
Primena Ojlerovih i polu-Lagranževskih šema u modelima atmosfere
Granice prognozljivosti numeričkih modela atmosfere
Obnovljivi izvori energije (sunce i vetar)
Modifikacija vremena
Atmosferska kretanja na planetama Sunčevog sistema
Paleoklimatološka datiranja u Vojvođanskom lesu

Biography

Date and place of birth: 19.02.1953. Vršac

Read more
full professor

PhD Branko Ristanović

branko.ristanovic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Kartografija (analogna i digitalna)
Geologija
Hidrogeologija
Geomorfologija
Prirodne nepogode i geohazardi

associate professor

PhD Dragan Dolinaj

dragan.dolinaj@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Matematička geografija
Hidrologija
Klimatologija
Fizička geografija
Ribolovni turizam

Biography

Date and place of birth: 10.04.1977. Sremska Mitrovica

Read more
full professor

PhD Biljana Basarin

biljana.basarin@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Istraživanje lesno-paleozemljišnih sekvenci
Rekonstrukcija kvartarnih klimatskih i paleoekoloških promena
Paleopedologija
Pedologija

Biography

Date and place of birth: 24.06.1981, Novi Sad.

Read more
associate professor

PhD Mlađen Jovanović

mladjen.jovanovic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Lesno-paleozemljišne sekvence
Paleogeografija kvartara
Paleomagnetizam
Krupni kvartarni kičmenjaci
Geologija
Geomorfologija
Istorija nauke

Biography

Date and place of birth: 02.04.1974. Novi Sad.

Read more
assistant professor

PhD Tin Lukić

tin.lukic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Istraživanje lesno-paleozemljišnih sekvenci
Klimatska i ekološka rekonstrukcija kvartara
Recentne klimatske promene
Geomorfologija
Prirodne nepogode i hazardi u geografskoj sredini
Geonasleđe i geokonzervacija

Biography

Date and place of birth: 07.04.1984, Novi Sad.

Read more
assistant professor

PhD Đurđa Miljković

djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Fizička geografija
Geonasleđe
Geologija
Speleologija
Karstologija
Geomorfologija

Biography

Date and place of birth: 17.12.1987, Novi Sad.

Read more
Research associate

msc Tanja Micić Ponjiger

tanja.micic@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Prirodne nepogode i hazardi
GIS i digitalna kartografija
Data Science
Machine learning

Biography

Date and place of birth: 22.06.1991. u Zrenjaninu.

Read more
assistant

Msc Milica Radaković

milicar@dgt.uns.ac.rs

Area of ​​scientific research

Loess-paleosol sequences
Reconstruction of Quaternary climate and environment
Geomorphology

Biography

Date and place of birth: 10.04.1995. Kotor, Crna Gora

Read more