Volume 41 / 2012

Researches Review DGTH
Volume 41 / 2012

Table of contents

Volume 41 / 2012

Impress

Volume 41 / 2012

RELJEF BOSNE I HERCEGOVINE /URBAN HEAT ISLAND ANALYSIS OF NOVI SAD

Alen Lepirica
Volume 41 / 2012

АНАЛИЗА НОВОСАДСКОГ УРБАНОГ ОСТРВА ТОПЛОТЕ1 /URBAN HEAT ISLAND ANALYSIS OF NOVI SAD

Стеван Савић, Марина Митровић, Лазар Лазић
Volume 41 / 2012

ФЕНОМЕН ЕЛ НИЊА – ЕЛ НИЊО ЈУЖНА ОСЦИЛАЦИЈА /PHENOMEN OF ENSO – EL NINO SOUTHERN OSCILLATION

Растислав Стојсављевић, Драган Долинај, Немања Томић
Volume 41 / 2012

БЕШЕНОВО – ДОБАР ПРИМЕР РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА /BEŠENOVO – THE GOOD PRACTICE FOR WATER SUPPLY PROBLEMS

Милица Соларевић, Бојан Ђерчан
Volume 41 / 2012

УСЛОВИ ПЛОВИДБЕ НА РЕЦИ ТИСИ У СРБИЈИ И ЊЕН ПЛОВИДБЕНИ ЗНАЧАЈ /NAVIGATION CONDITIONS AND NAUTICAL IMPORTANCE OF THE TISA RIVER IN SERBIA

Драгослав Павић, Минучер Месарош, Владимир Стојановић, Мићо Срдановић
Volume 41 / 2012

ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР /DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF MUNICIPALITY ALIBUNAR

Милка Бубало-Живковић, Тамара Лукић, Бојан Ђерчан
Volume 41 / 2012

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ИЗАЗОВИ СТАРЕЊА СТАНОВНИШТВА НОВОГ САДА /FEATURES AND CHALLENGES OF POPULATION AGEING IN NOVI SAD

Даниела Арсеновић, Бранислав С. Ђурђев
Volume 41 / 2012

ПРИНЦИП ИНТЕРЕСАНТНОСТИ И АТРАКТИВНОСТИ У УЏБЕНИЦИМА /ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ PRINCPLE OF INTERSTING AND ATTRACTIVNESS IN GEOGRAPHICAL BOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS

Љубица Ивановић Бибић, Растислав Стојсављевић
Volume 41 / 2012

A CASE FOR NARRATIVE INQUIRY IN GEOGRAPHY ЕDUCATION /СЛУЧАЈ НАРАТИВНОГ УПИТА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Mustafa Öztürk
Volume 41 / 2012

THE SERBIAN – BULGARIAN BORDER REGION: THE FORGOTTEN BACKYARD OF EUROPE /СРПСКО-БУГАРСКИ ПОГРАНИЧНИ РЕГИОН: ЗАБОРАВЉЕНО ДВОРИШТЕ ЕВРОПЕ

Rossen Koroutchev
Volume 41 / 2012

ПРОСТОРНО-УРБАНИ РАЗВОЈ ТЕМЕРИНА /SPATIAL AND URBAN DEVELOPMENT OF TEMERIN

Саша Кицошев, Doris Wastl-Walter, Имре Нађ, Душан Ристић
Volume 41 / 2012

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА /POSITIONING OF SPACE SOUTHERN SERBIA IN ORDER TO TOURISM DEVELOPMENT

Јовица Мојић
Volume 41 / 2012

RURAL TOURISM DEVELOPMENT ZONES: THE CASE OF MACEDONIA /РУРАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВОЈНЕ ЗОНЕ: СЛУЧАЈ МАКЕДОНИЈЕ

Nikola V. Dimitrov, Biljana Petrevska
Volume 41 / 2012

ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ВАЛОРИЗАЦИЈА И РАНГИРАЊЕ ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МОТИВА У ДЕСТИНАЦИЈИ ГОРЊЕ ПОДРИЊЕ /IDENTIFICATION,EVALUATION AND RANKING OFTHE ANRTROPO-GEOGRAPHIC TOURIST MOTIVES IN DESTINATION OF THE UPPERPODRINJE AREA

Един Хреља, Емир Темимовић, Харис Јахић
Volume 41 / 2012

ЕВАЛУАЦИЈА ПОПУЊЕНОСТИ И ИСКОРИШЋЕНОСТИ ОДАБРАНИХ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА НА ЗЛАТИБОРУ /ANALYSIS OF OCCUPANCY AND UTILIZATION OF SELECTED ACCOMMODATION FACILITIES ON ZLATIBOR

Анa Јовичић, Дејан Берић, Сњежана Гагић
Volume 41 / 2012

ТУРИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО /TOURISM AND PLANNING: A CASE STUDY OF VLASINA LAKE

Марко Д. Петровић, Јасмина Ђорђевић, Ана Јовичић, Јелица Ј. Марковић, Игор Лешчешен
Volume 41 / 2012

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАВОВА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ СТАНОВНИШТВА И ТУРИСТА О СТАЊУ ПОНУДЕ И ПОТРАЖЊЕ У ТУРИЗМУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ /COMPARATIVE ANALYSIS OF ATTUDES RESIDENTIAL POPULATION AND TOURISTS ABAUT THE SUPPLEY AND DEMAND IN TOURISM I SREMSKI KARLOVCI

Јован Ромелић, Миладин Калинић, Часлав Калинић
Volume 41 / 2012

ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС “СРЕБРНИ ГРАД” КАО ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ НОВОГ САДА И ФРУШКЕ ГОРЕ /Touristic recreational complex of the «Silver City», as an add itional proposal of the touristic of Novi Sad and Fruska Gora

Јелисавета Пурић-Самарџија, Анђелија Ивков-Џигурски, Милана Пантелић
Volume 41 / 2012

РАЗВОЈ ЕКОТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА" /DEVELOPMENT OF ECOTOURISM AND THE IMPORTANCE OF THE PRESERVATION OF THE AUTOCHTHON BIOTOPE IN PANNONIAN PLAIN ON THE AREA OF THE SPECIAL NATURE RESERVE “DELIBLATO SANDS”

Милана Пантелић, Игор Стаменковић, Јелисавета Пурић-Самарџија
Volume 41 / 2012

ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА AРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА „ВИМИНАЦИЈУМ“ ПРЕМА МОДЕЛУ ХИЛАРИ ДУ КРОС /TOURIST VALORIZATION OF THE ARCHEOLOGICAL SITE VIMINACIUM USING HILARY DU CROS MODEL

Јелица Ј. Марковић , Марко Д. Петровић
Volume 41 / 2012

ФОТО-САФАРИ И ПОСМАТРАЊЕ ПТИЦА У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „СТАРИ БЕГЕЈ – ЦАРСКА БАРА“ /PHOTO SAFARI AND BIRD-WATCHING IN SPECIAL NATURE RESERVE “STARI BEGEJ - CARSKA BARA”

Милутин Ковачевић, Владимир Марковић
Volume 41 / 2012

ЗНАЧАЈ АМБИЈЕНТАЛНИХ ВРЕДНОСТИ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА КУРШУМЛИЈСКЕ БАЊЕ /SIGNIFICANCE OF AMBIENT VALUES IN TOURISM DEVELOPMENT OF KURSUMLIJA SPA

Данијела Вукоичић, Милена Николић, Јован Драгојловић
Volume 41 / 2012

СТАВОВИ ПОСЕТИЛАЦА O СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ /Views visitors about sports and recreational activities in Ad a Ciganlija

Јован Плавша, Зоран Држић
Volume 41 / 2012

ПОСЛОВНА ЕТИКА – ЕЛЕМЕНТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА /BUSINESS ETHICS - AN ELEMENT OF SUCCESSFUL BUSINESS OF TRAVEL AGENCIES

Каролина Симат, Александра Драгин
Volume 41 / 2012

ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ СРБОБРАН /POTENCIALS OF HUNTING TOURISM IN MUNICIPALITY OF SRBOBRAN

Арсен Курјачки, Ристо Прентовић
Volume 41 / 2012

ГАЗДОВАЊЕ ПОПУЛАЦИЈОМ ЗЕЦА У ЛОВИШТИМА СРБИЈЕ /BREEDING WITH BROWN HARE POPULATION IN HUNTING GROUNDS IN SERBIA

Зоран А. Ристић, Мирослав И. Урошевић, Драган Чолић, Зоран Перић, Александра Продановић*, Милосава Матејевић
Volume 41 / 2012

ГАСТРОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СЕВЕРНЕ БАЧКЕ У ФУНКЦИЈИ ГАСТРОНОМСКОГ ТУРИЗМА /THE GASTRONOMIC POTENTIAL OF NORTHERN BAČKA IN FUNCTION OF GASTRONOMY TOURISM

Бојана Калењук, Драган Тешановић, Љубиша Рудић, Мартина Корбатфински, Сњежана Гагић, Никола Вуксановић
Volume 41 / 2012

КOНЦEПТУAЛНИ OКВИР OДНOСA ВEБ МAРКEТИНГA И ТУРИСТИЧКOГ ПРOИЗВOДA /THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF RELATIONSHIP BETWEEN WEB MARKETING AND TOURISM PRODUCTS

Угљеша Станков, Вања Драгићевић, Тамара Павловић, Милутин Ковачевић
Volume 41 / 2012

IN MEMORIAM Проф. др Драгољуб Бугарски

Volume 41 / 2012

IN MEMORIAM Љубомир Станковић

Volume 41 / 2012

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ Др Павле Бугарчић

Volume 41 / 2012

ПРИКАЗ КЊИГЕ СПЕЦИЈАЛНИ ДОГАЂАЈИ – КОРЕНИ И КРИЛА ПРОСЛАВЕ

Милан Ивков