Редовни професор

др Угљеша Станков

ugljesastankov@gmail.com

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 4.10.1982, Србобран.
Дипломирао је 2005. а магистрирао 2009. Докторску тезу под називом “Веб маркетинг и географски информациони системи у туризму Војводине” брани 04.11.2010. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.


Контакт:

Тел: +381 21 4852829
Е-маил-ови: ugljesastankov@gmail.com | ugljesa.stankov@dgt.uns.ac.rs
Веб сајт: www.ugljesa.in.rs
Термини консултација: погледати на www.ugljesa.in.rs


Звања:

 • 2007 – 2007. – Сарадник у настави, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2007 – 2010. – Истраживач-приправник, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – Асистент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011 – 2016.  – Доцент, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016 – 2021. – Ванредни професор. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2021. – Редовни професор

Област научног истраживања

 • Односи корисника и информационе технологије
 • Tуристичка искуства пуне свесности
 • Дигитално благостање
 • Просторни информациони системи
 • Истраживање заштите животне средине

Предмети:

 • Основне студије: Информационе технологије у туризму (Т330) и Основе ГИС-а (ДГ102)
 • Мастер студије: Електронско пословање у туризму (МТ226), Примена ГИС-а у привреди и државној управи (М511), Савремени трендови развоја геоинформатике (МГИ503)
 • Докторске студије: Савремени трендови у туризму (ДТ108)

Остале важне информације

Страни језици: енглески


Чланство у организацијама:

 1. Члан Географског друштва Војводине
 2. Члан истраживацких група за Културни туризам и Рурални туризам ДГТХ-а
 3. Члан Центра за просторне информације Војводине ПМФ-а
 4. IFITT – International Federation for IT and Travel & Tourism
 5. CotriWB

Пројекти:

 1. „Лесне заравни у Србији“, пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, руководилац пројекта др Јован Ромелић (2006-2010)
 2. “Студија о стању животне средине у АП Војводини – Проблеми и изазови”, Секторски притисци: Простор и становништво и Туризам. др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Анђелија Ивков-Џигурски, др Драгослав Павић, др Стеван Савић и мр Угљеша Станков. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој (2009. година)
 3. „Презентација, промоција и активирање природних и културних садржаја Малог Стапара“. Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и Природно-математички факултет. Руководилац пројекта др Лазар Лазић. (2010. година)
 4. „GIS spatial analysis of tourism areas and protected areas“, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Влада републике Словачке, руководиоци пројекта др Јасмина Ђорђевић и РНДр. Мицхал Клаучо (2010 и 2011. година)
 5.  “Анализа урбане климе Новог Сада и њеног утицаја на термалну комфорност становништва”, Аутономна Покрајина Војводина, Секретаријат за науку и технолошки развој – члан пројекта (2012-2013).
 6. Програм развоја туризма општине Беочин, у оквиру реализацијепројекта “Беочин – нова визија туристичке дестинације! Стварање предуслова за развој руралног туризма у општини Беочин”, финансираног у оквиру Exchange 3 програма ЕУ.
 7.  „Веб ГИС и геонауке“, Акредитован програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора школа – Аутор програма и реализатор (2014-2016)
 8. Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian – Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID: HUSRB/1203/121/130) – rukovodilac PP1 (2013-2014). Ukupna vrednost projekta: 630340 EU.
 9. IPA HUSRB project: Monitoring, forecasting and development of online public earlywarning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in theHungarian-Serbian cross-border region – URBAN-PREX (HUSRB/1602/11/0097)
 10. “Digital guide for tourist attractions in AP Vojvodina, Strategic project of AP Vojvodina (The Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research (2017-2018).
 11. “Međugeneracijska povezanost i solidarnost kao populaciona mera u održivom razvojuVojvodine”, broj 142-451-2795/2018-01, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata zanauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija
 12. “Evaluation of digital transformation of culture in Serbia”. Ministry of culture and information, 451-04-2807/2019-09.
 13. Digitisation and Culture for New Generations – DiCultYouthErasmus+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnership for youth, 2018-2-CY02-KA205-001362151.175,00 EUR (November 2018 – October 2020).
 14. COST Action CA19142, LEAD-ME – Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility (MC Substitute)
 15. COST Action CA19136, NET4AGE-FRIENDLY – International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments  (MC Substitute)
 16. ERASMUS + Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD) 2019-1-PL01-KA203-065781 (2019-2021)

Признања и награде:

 • Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената у школској 2013/2014 на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 • Награде Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школским годинама 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. години;
 • Цертифицате – Фонд за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у школској 2004/2005. години;
 • Диплома Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, април 2002. године;
 • Универзитетска награда за постигнут успех током студија , Универзитета у Новом Саду.

Чланства:

 • Члан је Друштва географа Војводине (подружница СГД-а)
 • Члан је Центра за просторне информације при Природно-математичком факултету
 • Члан је радних група за Географске информационе системе, Рурални туризам и Културни туризам Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Друго:

 • Од 2013. године саветник је за студијске програме Дипломирани географ (Модул Геоинформатичар) и Мастер географ (Модул Геоинформатичар).
 • Од 2011. до 2013. године био је члан уредништва Департману за географију, туризам и хотелијертво.
 • Од 2007. до 2014. године био је технички уредник Међународног научног часописа „Туризам“
 • 2007, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 члан је организационог одбора Међународног научног скупа „Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији“, а 2010 и Другог конгреса географа Србије.
 • Рецензент је у часописима: Acta Oeconomica, Eurepean Journal of Tourism Research, Geographica Pannonica, Savremena poljopriveda, International Scientific Journal Turizam и Зборник Департмана за геограифју, туризам и хотелијерство.
 • Предавања по позиву на Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism у периоду од 26. до 28. марта 2013.

Одабране референце

 1. Stankov, U., & Gretzel, U. (2020). Tourism 4.0 technologies and tourist experiences: a human-centered design perspective. Information Technology & Tourism, 22(3), 477-488.
 2. Stankov, U., Filimonau, V., & Vujičić, M. D. (2020). A mindful shift: an opportunity for mindfulness-driven tourism in a post-pandemic world. Tourism Geographies, 22(3), 703-712.
 3. Stankov, U., Filimonau, V., Gretzel, U., & Vujičić, M. D. (2020). E-mindfulness–the growingimportance of facilitating tourists’ connections to the present moment. Journal of Tourism Futures. 6, (3) 2020, pp. 239-245 10.1108/JTF-11-2019-0135
 4. Stankov, U., Kennell, J., Morrison, A., Vujicic, M. (2019). The view from above: The relevance of shared aerial drone videos for destination marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 10.1080/10548408.2019.1575787
 5. Stankov, U., Filimonau, V. (2019). Reviving calm technology in the e-tourism context. The Service Industries Journal, 39(5-6), pp. 343–360. doi: 10.1080/02642069.2018.1544619
 6. Stankov, U., Filimonau, V., Slivar, I. (2018). Calm ICT design in hotels: A critical review of applications and implications. International Journal of Hospitality Management. Doi: 10.1016/j.ijhm.2018.10.012
 7. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018). Going beyond the traditional destination competitiveness–reflections on a smart destination in the current research. Current Issues in Tourism, 1-6. Doi: 10.1080/13683500.2018.152914
 8. Armenski, T., Stankov, U., & Choi, H. S. (2018). Destination Branding of European Russia: An Empirical Investigation of the Web Projected Imagery. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 27(4), 735-755.
 9. Drakulić Kovačević, N. Kovačević; L, Stankov, U, Dragićević, V., Miletić, A. (2017). Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations – The case of South Banat district.. Journal of Destination Marketing & Management. pp.xx. Doi: 10.1016/j.jdmm.2017.01.002
 10. Stankov, U, Jovanović, T., Pavluković, V., Kalinić, Č, Drakulić-Kovačević, N., Cimbaljević, M. (2018). A regional survey of current practices on destination marketing organizations’ Facebook Pages: the case of EU and U.S. Geographica Pannonica 22 (2) ,81-96. Doi: 10.5937/22-16673 
 11. Stankov, U., Armenski, T., Klauco, M., Pavluković, V., Cimbaljević, M., Drakulić-Kovačević, N.(2017). Spatial autocorrelation analysis of tourist arrivals using municipal data: A Serbian example. Geographica Pannonica 21 (2), 106-114. doi: 10.18421/GP21.02-04
 12. Stankov, U., Dragićević, V. (2015). Changes in Spatial Pattern of Net Earnings: Evidence from Serbia. Acta Oeconomica 65 (3). 351-365. doi: 10.1556/032.65.2015.3.1

Библиографија

 • Погледати на Scholar.googleKobson ili knr.uns.ac.rs (APVNT broj 2820).