доцент

др Ђурђа Миљковић

djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs

Кракта биографија:

Датум и место рођења: 17.12.1987, Нови Сад

Уписала је 2006. године основне академске студије на смеру Дипломирани професор географије, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду. Мастерирала је у септембру 2011. године на тему: ,,Геоморфолошке реткости Бељанице” на Департману за географију, туризам и хотелијерство. Исте године уписује докторске академске студије на матичном факултету, на смеру Доктор геонаука (географија). Године 2015. пријављује тему докторске дисертације „Геоморфолошко и хидролошко геонаслеђе Хомоља”, а у септембру 2018. године брани исту, када стиче академско звање доктор наука (геонауке).


Контакт: 

Тел: +381 21 485 2842
Емаил: djurdja.milјkovic@dgt.uns.ac.rs
Термин консултација: Понедељак 12-14ч (кабинет 15)


Звања:

 • 2012. – 2015. – студент докторских студија (стипендиста) ангажован у извођењу вежби на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2015. – истраживач-сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2016. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2019.– асистент са докторатом на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2020. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Физичка географија
 • Геонаслеђе
 • Геологија
 • Спелеологија
 • Карстологија
 • Геоморфологија

Предмети:

 • Основи спелеологије – предавања и вежбе
 • Општа геологија са минералогијом – вежбе
 • Картографија – вежбе
 • Хидрогеологија – вежбе
 • Примењена хидрологија – вежбе
 • Примењена геоморфологија – вежбе
 • Теренски рад и наставне екскурзије – вежбе
 • Тематско картирање – вежбе
 • Управљање ризицима у угоститељству – вежбе

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески

Чланство у организацијама:

 • члан Српског Географског Друштва.

Учешће на пројектима:

 • Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја: Покрајински секретаријат ѕа науку и технолошки развој [114-451-2080/2017]; Руководилац пројекта: проф. др Млађен Јовановић.

Ангажовања 

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за просветне раднике у шк. 2011/12 год.:

 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама

Остале релевантне информације:

 • Стипендија министарства просвете (2006/07, 2007/08 и 2008/09);
 • Универзитетска награда (2009/10);
 • Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта – Доситеја (2009/10, 2010/11);
 • Стипендија за студенте докторских академских студија Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)

Одабране референце

 1. Milјković, Đ., Božić, S., MiLjković, Lj., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., VasiLjević, Đ.A., Vujičić, M., Ristanović, B. (2018): Geosite assessment using three different methods; a comparative study of the Krupaja and the Žagubica springs – hydrological heritage of Serbia. Open Geosciences, 10:192-208. https://doi.org/10.1515/geo-2018-0015 (M23)
 2. Kovačić S., Jovanović T., Milјković Đ., Lukić T., Marković S.B., Vasilјević Đ.A., Vujičić M.D., Ivkov M. (2019): Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11:273–287. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0022 (M23)
 3. Ivkov M., Blešić I., Janićević S., Kovačić S., Milјković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019): Natural Disasters Vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11:378–390. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0030 (M23)
 4. Ristanović B., Cimbalјević M., Milјković Đ., Ostojić M., Fekete R. (2019): GIS Application for Determining Geographical Factors on Intensity of Erosion in Serbian River Basins. Case Study: The River Basin of Likodra. Atmosphere, 10, 526: 1-16. doi:10.3390/atmos10090526 (M22)
 5. Lukić T., Lukić A., Basarin B., Micić Ponjiger T., Blagojević D., Mesaroš M., Milanović M., Gavrilov M., Pavić D., Zorn M., Komac B., Milјković Đ., Sakulski D., Babić-Kekez S., Morar C., Janićević S. (2019): Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Pannonian basin. Open Geosciences, 11:664–681. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0053 (M23)
 6. Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Lukić, T., Milјković, Đ., Milanković, J., Babić Kekez, S., Ivkov Džigurski, A., Dubovina, Z. (2015): Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Pannonica, Vol. 19, Issue 4 (2015), p. 153-161. DOI: 10.18421/GP19.04-01 (M24)
 7. Milanović, M., Perović, S. V., Tomić, D. M., Lukić, T., Nenadović, S. S., Radovanović, M. M., Ninković, M. M., Samardžić, I., Milјković, Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection. Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 2, p. 70-78. DOI: 10.18421/GP20.02-03 (M24)
 8. Stojsavlјević, R., Božić, S., Kovačević, M., Bubalo Živković, M., Milјković, Đ. (2016): Influence of selected climate parameters on tourist traffic of Kopaonik and Zlatibor mountains (Republic of Serbia). Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 4, p. 208-219. DOI: 10.18421/GP20.04-03 (M24)
 9. Стојањеловић, Д., МиЉковић, Ђ. и Степановић, М. (2008): Шаманизам као туристички потенцијал Источне Србије, Зборник научног скупа бр. 1, Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији (ЛОРИСТ), Департман за географију, туризам и хотелијерство, стр. 99-101, Нови Сад. (М33)
 10. Milјković Đ., Milјković Lj., Jovanović M., Kovačić S., Lukić T. (2019): Representatives of the hydrological heritage of Homolјe area (Eastern Serbia) – the current state and perspectives. Proceedings International Scientific Symposium NEW TRENDS IN GEOGRAPHY, October 3 – 4, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, 77-87. (M33)
 11. Миљковић, Ђ., МиЉковић, Љ. и СтојсавЉевић, Р. (2015): Крупајско врело – репрезент хидролошког наслеђа ХомоЉа, 4. српски конгрес географа, Зборник радова, стр. 203-208, Копаоник. (М63)
 12. Кузман, С., Степановић, М. и МиЉковић, Ђ. (2010): Геолошко-геоморфолошке карактеристике Стига, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, бр. 38, стр. 5-19, Нови Сад. (М53)
 13. Ђерчан, Б., Ристановић, Б. и МиЉковић, Ђ. (2010): Појава земЉотреса и њихов утицај на преображај географског простора, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, бр. 38, стр. 35-57, Нови Сад. (М53)
 14. МиЉковић, Ђ., Степановић, М. и Ђерчан, Б. (2011): Квартарни седименти и њихов економски значај, Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство, бр. 40, стр. 1-15, Нови Сад. (М53)
 15. Milјković, Đ., Lukić, T., Milјković, Lj., Marković, S., Jovanović, M., Ristanović, B. (2014): Geomorphic rarities of the Belјanica mountain, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Srebrno jezero (Veliko Gradište), Serbia, 18-21 September. Abstract book, pp. 121. (M34)
 16. Milјković, Lj., Milјković, Đ., Lukić, T., Božić, S., Stojsavlјević, R., Bjelajac., D., Micić, T. (2016): Protected natural areas and geoheritage of Homolјe – an overview. International Conference on Monitoring and Managenent of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV), 26–30 September 2016, Novi Sad, Serbia, Abstract book, pp. 422. (M34)
 17. Milјković Đ., Milјković Lj., Lukić T., Jovanović M., Marković S.B., Micić Ponjiger T., Kovačić S., Bjelajac D. (2019): Geoheritage popularization and geospatial visualization of the Homolјe area (Eastern Serbia). International conference PROF. BRANISLAV BUKUROV, 3-5th May 2019 Novi Sad, Serbia, Abstract book, pp. 32. (M34)
 18. Лукић, Т., Ристановић, Б., Милановић, М., МиЉковић, Ђ. (2018): Практикум из картографије са топографијом. Помоћни уџбеник за студенте туризма, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство.