доцент

др Ђурђа Миљковић

djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs

Кракта биографија:

Датум и место рођења: 17.12.1987, Нови Сад.

Уписала је 2006. године основне академске студије на смеру Дипломирани професор географије, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду. Мастерирала је у септембру 2011. године на тему: ,,Геоморфолошке реткости Бељанице” на Департману за географију, туризам и хотелијерство. Исте године уписује докторске академске студије на матичном факултету, на смеру Доктор геонаука (географија). Године 2015. пријављује тему докторске дисертације „Геоморфолошко и хидролошко геонаслеђе Хомоља”, а у септембру 2018. године брани исту, када стиче академско звање доктор наука (геонауке).


Контакт: Тел: +381 21 485 2842
Емаил: djurdja.miljkovic@dgt.uns.ac.rs
Термин консултација: Понедељак 12-14ч (кабинет 15)


Звања:

 • 2012. – 2015. – студент докторских студија (стипендиста) ангажован у извођењу вежби на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2015. – истраживач-сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2016. – асистент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2019. – асистент са докторатом на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.
 • 2020. – доцент на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.

Област научног истраживања

 • Физичка географија
 • Геонаслеђе
 • Геологија
 • Спелеологија
 • Карстологија
 • Геоморфологија

Предмети:

 • Основи спелеологије – предавања и вежбе
 • Експлоатација и привредни значај минералних сировина – предавања и вежбе
 • Општа геологија са минералогијом – вежбе
 • Картографија – вежбе
 • Хидрогеологија – вежбе
 • Примењена хидрологија – вежбе
 • Примењена геоморфологија – вежбе
 • Теренски рад и наставне екскурзије – вежбе

Остале важне информације

 • Страни језици: енглески

Чланство у организацијама:

 • члан Српског Географског Друштва.

Учешће на пројектима:

 • Геотрансформација простора Војводине у функцији регионалног развоја: Покрајински секретаријат ѕа науку и технолошки развој [114-451-2080/2017]; Руководилац пројекта: проф. др Млађен Јовановић.

Ангажовања:

Ангажована у организацији и реализацији акредитованих семинара за просветне раднике у шк. 2011/12 год.:

 • Интерактивна настава – савремена настава географије
 • Упознајте свет око себе путем интернета – нова технологија учења у основним и средњим школама

Стипендије и награде:

 • Стипендија Министарства просвете (2006/07, 2007/08 и 2008/09);
 • Универзитетска награда (2009/10);
 • Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта – Доситеја (2009/10, 2010/11);
 • Стипендија за студенте докторских академских студија Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15).

Одабране референце:

 1. Margarint, M. C., Kovačić, S., Albulescu, A. C., Miljković, Đ. (2023). Natural multi-hazard risk perception and educational insights among Geography and Tourism students and graduates amid the Covid-19 pandemic. International Journal of Disaster Risk Reduction, 86, 103549. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103549 (M21)
 2. Ristanović B., Cimbaljević M., Miljković Đ., Ostojić M., Fekete R. (2019): GIS Application for Determining Geographical Factors on Intensity of Erosion in Serbian River Basins. Case Study: The River Basin of Likodra. Atmosphere, 10, 526: 1-16. doi:10.3390/atmos10090526 (M22)
 3. Kovačić S., Margarint M. C., Ionce R., and Miljković Đ. (2020): What Are the Factors Affecting Tourist Behavior Based on the Perception of Risk? Romanian and Serbian Tourists’ Perspective in the Aftermath of the Recent Floods and Wildfires in Greece. Sustainability, 12, 6310. doi:10.3390/su12166310 (M22)
 4. Petrović, M. D., Lukić, D., Radovanović, M. M., Blešić, I., Gajić, T., Demirović Bajrami, D., Syromiatnikova, J. A., Miljković, Đ., Kovačić, S. Kostić, M. (2023). How Can Tufa Deposits Contribute to the Geotourism Offer? The Outcomes from the First UNESCO Global Geopark in Serbia. Land 2023, 12, 285. https://doi.org/10.3390/land12020285 (M22)
 5. Miljković, Đ., Božić, S., Miljković, Lj., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljević, Đ.A., Vujičić, M., Ristanović, B. (2018): Geosite assessment using three different methods; a comparative study of the Krupaja and the Žagubica springs – hydrological heritage of Serbia. Open Geosciences, 10:192-208. https://doi.org/10.1515/geo-2018-0015 (M23)
 6. Kovačić S., Jovanović T., Miljković Đ., Lukić T., Marković S.B., Vasiljević Đ.A., Vujičić M.D., Ivkov M. (2019): Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11:273–287. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0022 (M23)
 7. Ivkov M., Blešić I., Janićević S., Kovačić S., Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019): Natural Disasters Vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11:378–390. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0030 (M23)
 8. Lukić T., Lukić A., Basarin B., Micić Ponjiger T., Blagojević D., Mesaroš M., Milanović M., Gavrilov M., Pavić D., Zorn M., Komac B., Miljković Đ., Sakulski D., Babić-Kekez S., Morar C., Janićević S. (2019): Rainfall erosivity and extreme precipitation in the Pannonian basin. Open Geosciences, 11:664–681. https://doi.org/10.1515/geo-2019-0053 (M23)
 9. Ivanović Bibić, Lj., Đukičin, S., Lukić, T., Miljković, Đ., Milanković, J., Babić Kekez, S., Ivkov Džigurski, A., Dubovina, Z. (2015): Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles – Case Study of Geographic features of Europe. Geographica Pannonica, Vol. 19, Issue 4, p. 153-161. DOI: 10.18421/GP19.04-01 (M24)
 10. Milanović, M., Perović, S. V., Tomić, D. M., Lukić, T., Nenadović, S. S., Radovanović, M. M., Ninković, M. M., Samardžić, I., Miljković, Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection. Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 2, p. 70-78. DOI: 10.18421/GP20.02-03 (M24)
 11. Stojsavljević, R., Božić, S., Kovačević, M., Bubalo Živković, M., Miljković, Đ. (2016): Influence of selected climate parameters on tourist traffic of Kopaonik and Zlatibor mountains (Republic of Serbia). Geographica Pannonica, Vol. 20, Issue 4, p. 208-219. DOI: 10.18421/GP20.04-03 (M24)
 12. Lukić, T., Ristanović, B., Milanović, M., Miljković, Đ. (2018): Praktikum iz kartografije sa topografijom. Pomoćni udžbenik za studente turizma, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
 13. Miljković, Đ., Miljković, Lj. (2022). Evaluation of karst geosites – Homolje area (Eastern Serbia) case study. Research Reviews of the conference dedicated to professor dr Dušan Gavrilović, September 2022, Belgrade, pp. 225-240. ISBN 978-86-6283-127-9 (M61)