редовни професор

др Бранко Ристановић

branko.ristanovic@dgt.uns.ac.rs

Кратка биографија:

Датум и место рођења: 22.04.1969. године, Шабац. Дипломирао 1996. године, магистрирао 2001, докторску дисертацију одбранио 2004. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.


Контакт:

Тел: +381 21 485 2836| e-маил адресе: branko.ristanovic@dgt.uns.ac.rs; brankoris@yahoo.com

Термини консултација: уторак 10:00-12:00ч / четвртак 10:00-12:00ч


Звања:

 • Стручни сарадник, 1996. година, Природно-математички факултет, Нови Сад;
 • Асистент-приправник, 1997. година, Природно-математички факултет, Нови Сад;
 • Асистент, 2001. година, Природно-математички факултет, Нови Сад;
 • Доцент, 2005. година, Природно-математички факултет, Нови Сад;
 • Ванредни професор, 2010. година, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Области научног истраживања:

 • Картографија (аналогна и дигитална)
 • Геологија
 • Хидрогеологија
 • Геоморфологија
 • Природне непогоде и геохазарди

Предмети:

 • Основне академске студије:Картографија, Хидрогеологија, Дигитална картографија, Теренски рад и наставне екскурзије
 • Мастер академске студије:Визуелизација географских података (Мастер геоинформатика)                                    Примењена геоморфологија (Мастер геоекологија)

Остале важне информације:

Страни језици: енглески
Чланство у стручним организацијама:

 • Српско географско друштво, подружница Друштво географа Војводине,
 • Српско друштво за заштиту вода

Пројекти:

 • Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине) (бр. пројекта: 1270). Министарство науке и технологије Републике Србије, 2002–2005;
 • Енциклопедија насеља Србије, Министарство науке и заштите животне средине, 1998-2002;
 • Енциклопедија Војводине, Војвођанске академије науке и уметности, 2008-
 • Српска енциклопедија, Министарства науке, просвете и технолошког развоја, 2011-

Ангажовање на другим високошколским институцијама:

 • Од 2008. до 2012. године предавач на основним и мастер академским студијама на Природно-математичком факултету Универзитета у Тузли (Босна и Херцеговина);
 • Школске 2018/2019. године предавач на докторским студијама на Природно-математичком факултету Универзитета у Тузли (Босна и Херцеговина).

Одабране референце:

 1. Ћурчић, С., Ристановић, Б. (2014): Картографија, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 162;
 2. Т. Лукић, Б. Ристановић, М. Милановић, Ђ. Миљковић (2018): Практикум из картографије са топографијом, помоћни уџбеник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 82;
 3. Давидовић, Р., Миљковић, Љ., Ристановић, Б. (2003): Рељеф Баната, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 188;
 4. Давидовић, Р., Миљковић, Љ., Ристановић, Б. (2005): Рељеф Бачке, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 81;
 5. Др Бранко Ристановић, Др Милка Бубало Живковић, Јелена Танасић, Мср Александар Поповић (2016): Општина Крупањ – монографија, Општина Крупањ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад;
 6. Branko Ristanović, Marija Cimbaljević, Đurđa Miljković, Miloš Ostojić, Renata Fekete (2019). GIS application for determining geographical factors on intensity of erosion in Serbian river basins. Case study the river basin of Likodra, Atmosphere, No. 10 (9);
 7. Milanović, T. Micić, T. Lukić, S. Nenadović, B. Basarin, D. Filipović, M. Tomić, I. Samardžić, Z. Srdić, G. Nikolić, M. Ninković, D. Sakulski, B. Ristanović (2019). Application of landsat-derived NDVI in monitoring and assessment of vegetation cover changes in central Serbia, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 14, No. 1, (pp 119 – 129);
 8. Đ. Miljković, S. Božić, Lj. Miljković, S. B. Marković, T. Lukić, M. Jovanović, D. Bjelajac, Đ. A. Vasiljević, M. D. Vujičić, B. Ristanović (2018): Geosite Assessment Using Three Different Methods; a Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs – Hydrological Heritage of Serbia, Open Geosciences; No. 10, (pp 192 -208);
 9. Lukić А., T. Lukić, B. Basarin, M. B. Gavrilov, S. B. Marković, M. Milanović, D. Pavić, Đ. Miljković, B. Ristanović, M. Mesaroš, Z. Dubovina (2018): Utilization of temperature – precipitation based aridity index in the Pannonian basin, Abstract book, International conference, Natural hazards – lessons from the past and contemporary challengens, Serbian academy of sciences and arts, University of Novi Sad, Department of geography, tourism and hotel managment, pp. 45, Novi Sad;
 10. Ristanović, Б., T. Lukić, M. Milanović, Đ. Miljković, M. Cimbaljević, Z. Perić (2018): The determination of torrential flooding using GIS, a case study of the Likodra catchment basin (Western Serbia), Abstract book, International conference, Natural hazards – lessons from the past and contemporary challengens, Serbian academy of sciences and arts, University of Novi Sad, Department of geography, tourism and hotel managment, pp. 53-54, Novi Sad;
 11. Dolinaj, D., Ristanović, B., Pavić, D., Stojanović, V., Pašić, M. 2008. Hydro-geological problems of vranjaš accumulation (vojvodina, serbia). Geographica Pannonica, Volume 12/2, (pp. 69-76);
 12. Stojic, B. Ristanović, I. Tanackov, S. Vesković, (2010): Мodeling evaluation of the size of countries (regions) using fuzzy logic, Geographica Pannonica, Volume 14/2, Novi Sad; (pp 59-66);
 13. Zoran Ristić, Vladimir Marković, Vladimir Barović, Branko Ristanović, Danijela Marković, (2010): Application of GIS in re-introduction of deer in National Park Fruška Gora (Vojvodina, Serbia), Geographia Technica, No. 1 (pp 58-66), Timisiora.