Volume 45-2 / 2016

Researches Review DGTH
Volume 45-2 / 2016

Table of contents

Volume 45-2 / 2016

Impress

Volume 45-2 / 2016

Impresum

Researches Review DGTH | 45-2, 79-89, 2016

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF WEST HERZEGOVINA COUNTY DURING THE PERIOD 1961-2011

Jelica Galić
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 79-89, 2016

ДЕМОГРАФСКИ РАЗВИТАК ЗАПАДНОХЕРЦЕГОВАЧКЕ ЖУПАНИЈЕ ОД 1961. ДО 2011. ГОДИНЕ

Jelica Galić
Researches Review DGTH | 45-2, 90-107, 2016

DAILY MIGRATIONS FROM THE MUNICIPALITY OF TEMERIN TOWARDS NOVI SAD

Kristina Kalkan
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 90-107, 2016

ДНЕВНЕ МИГРАЦИЈЕ ИЗ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН КА НОВОМ САДУ

Кристина Калкан
Researches Review DGTH | 45-2, 108-116, 2016

FINANCING OF SMALL HOSPITALITY BUSINESSES IN JAMMU AND KASHMIR: EVIDENCE FROM KASHMIR

Aijaz Ahmad Dar
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 108-116, 2016

FINANCING OF SMALL HOSPITALITY BUSINESSES IN JAMMU AND KASHMIR: EVIDENCE FROM KASHMIR

Аијаз Ахмад Дар
Researches Review DGTH | 45-2, 117-131, 2016

GASTRONOMIC NEEDS OF MODERN TOURISTS AS A PROBLEM OF TOURISM MARKET

Biljana Cvetković, Bojana Kalenjuk, Dragan Tešanović, Marko Babić
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 117-131, 2016

ГАСТРОНОМСКЕ ПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ ТУРИСТА КАО ПРОБЛЕМ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА

Биљана Цветковић, Бојана Калењук, Драган Тешановић, Марко Бабић
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 132-135, 2016

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ - ПРОФ. ДР ЉУПЧЕ МИЉКОВИЋ

Бранко Ристановић
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 136-153, 2016

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ - ПРОФ. ДР ЈОВАН РОМЕЛИЋ

Љубица Ивановић Бибић, Мирослав Вујичић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Ђорђије
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 154-168, 2016

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ - ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ

Даниела Арсеновић
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 169-170, 2016

ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ - ПРОФ. ДР РИСТО ПРЕНТОВИЋ

Катедра за ловни туризам
Зборник радова ДГТХ | 45-2, 171-174, 2016

IN MEMORIAM - ДР МИРОСЛАВА И. ЛАШКОВ ЈАНУШИЋ

Гордана Јовановић