STUDENTSKA PRAKSA

 


Plan i program izvođenja nastave na predmetima Stručna praksa za studente modula hotelijerstvo i gastronomija

Nastavni planovi i programi Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo usklađeni su sa evropskim procesima u obrazovanju, koji studentima pružaju savladavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština. Zamišljeni su tako da razvijaju kompetencije za obavljanje menadžerskih poslova u hotelijerstvu i srodnim delatnostima koje su u funkciji turizma.

Obrazovanje budućih menadžera hotelijerstva i gastronomije zahteva stalni napredak i usvajanje inovacija u hotelijerskoj i gastronomskoj praksi, a upravo je program izvođenja praktične nastave najznačajnija specifičnost koja je vezana za kvalitetnu edukaciju studenata, koji sticanjem znanja i iskustva putem stručne prakse tokom studiranja izrastaju u kvalitetne kadrove.Veliki broj naših studenata koji su diplomirali na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, rade kao uspešni menadžeri, konsultanti, profesori, nastavnici i predstavljaju važnu kariku u kompanijama u kojima su zaposleni.

Studenti su u praktičnu nastavu uključeni od 2001. godine i od tada je kroz ovaj program prošlo gotovo 2.000 studenata. Do sada su studenti praksu obavljali u preko 50 hotela od čega je više od 20 u inostranstvu. Hotel Queen Of Montenegro i hotel Iberostar Belluve u Crnoj Gori, zatim hoteli Iberostar i Mitzis korporacije na grčkim ostrvima Kos i Rodos, The Dorchester Hotel u Londonu, hoteli na Pohorju u Sloveniji, Grand Hyatt hoteli u Dubaiju i Abu Dabiju su samo neki sa kojima Departman sarađuje.

Studenti Hotelijerstva i Gastronomije nekoliko su puta učestvovali na međunarodnim i Republičkim takmičenjima ugostiteljske i turističke struke gde su dokazali da se mogu uspešno takmičiti sa mnogo iskusnijim i starijim kolegama iz privrede. Stoga se od naših studenata sa pravom očekije da po završetkom akademskih studija postanu važan segment hotelijerske i gastronomske ponude naše zemlje.

Studenti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, u okviru nekih predmeta dobijaju zadatke da osmišljaju i realizuju projekte, ili rade istraživačke radove, koji se tiču njihovog upućivanja u problemati¬ku hotelijerstva i gastronomije, odnodno ugostiteljstva upošte. Za svoje radove su na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima osvajali prestižne nagrade.

Povezivanje nauke sa privredom i industrijom, a u funkciji strategije razvoja zemlje možda je i najznačajniji zadatak kome bi trebali da težimo. Iako Fakultet sarađuje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu, prava provera rezultata biće postignuta tek kada naši diplomci nađu svoje mesto u privrednom razvoju zemlje.


Pripremna praksa

Prema nastavnom planu i programu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, predmet Stručna praksa je obavezan za sve studente, a sastoji se iz pripremne stručne prakse i ferijalne stručne prakse. Pripremna stručna praksa obavlja se u nastavnim radionicama Fakulteta ili ugostiteljskim objektima u Novom Sadu koji ispunjavaju tehničke i kadrovske uslove za izvođenje praktične nastave studenata.

Studenti 1. godine modula Hotelijerstvo i studenti 1. godine modula Gastronomija obavljaju pripremnu stručnu praksu iz oblasti usluživanja u trajanju od 7 radnih dana u zimskom semestru i 7 radnih dana u letnjem semestru. Za realizaciju zadužen je nastavnik veština MSc Milorad Todorović.

Studenti 2. godine modula Hotelijerstvo i studenti 2. i 3. godine modula Gastronomija obavljaju pripremnu stručnu praksu iz oblasti gastronomije u trajanju od 7 radnih dana u zimskom i 7 radnih dana u letnjem semestru. Za realizaciju zadužen je nastavnik veština MSc Goran Radivojević.

Studenti 3. godine modula Hotelijerstvo obavljaju pripremnu praksu iz oblasti recepcijskog poslovanja u trajanju od 7 radnih dana i iz oblasti hotelskog domaćinstva u trajanju od 7 radnih dana. Za realizaciju zadužena je nastavnik veština MSc Melita Josipović.

U okviru pripremne stručne prakse studenti su dužni da redovno i detaljno popunjavaju Dnevnik pripremne prakse prema uputstvima nastavnika veština. Dnevnik pripremne prakse predstavlja deo dokumentacije za ispit iz predmeta Stručna praksa. Prisustvo i ocenjivanje obavljaju predmetni nastavnici koji izvode pripremnu praksu i lica zadužena za rad studenata u ugostiteljskim objektima na način i prema Nastavnom planu i programu stručne prakse.

 


Ferijalna praksa

Prema Nastavnom planu i programu, studenti modula Hotelijerstvo i Gastronomija svoje predispitne obaveze ispunjavaju i u okviru ferijalne stručne prakse, i to praktičnim radom u odgovarajućem ugostiteljskom objektu u trajanju od 360 radnih sati (1., 2., i 3. godina studija) koje treba završiti u periodu od 60 dana ili 180 radnih sati (4. godina studija) u trajanju od 30 dana. Ferijalna stručna praksa obavlja se u adekvatnim ugostiteljskim objektima u zemlji i inostranstvu sa kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o saradnji. U vanrednim situacijama (svaka situacija zbog koje nije moguće obezbediti radno mesto za svakog redovnog studenta), studentima se može odobriti da organizacija ferijalne stručne prakse u samostalnoj režiji, odnosno da sami predlože ugostiteljski objekat u zemlji ili inostranstvu koji mora biti odobren od strane Nastavnih radionica, a na predloga nastavnika veština. Predloženi ugostiteljski objekat mora ispunjavati minimalne uslove za adekvatno obavljanja prakse.

Nakon potpisanog Ugovora o saradnji između Fakulteta i ugostiteljskog objekta, studenti su dužni prijaviti početak i završetak rada, preuzeti od nastavnika veština Uput za praksu, te se uredno javljati na pozive predmetnih nastavnika, prijavljivati bolovanje i druge prekide rada te i iz drugih razloga održavati kontakte sa kancelarijom za stručnu praksu i redovno obaveštavati nastavnika o radnom vremena. Za vreme obavljanja prakse, studenti su obavezni da uredno popunjavaju Dnevnik ferijalne prakse sa praktikumom u kojem zapisuju svoja zapažanja i novine koje im mogu biti od velike koristi u daljem obrazovanju.


Ocenjivanje praktične nastave

Ocenjivanje se obavlja prema uputstvima koja važe za sve nastavne predmete i uputstva datog u Praktikumu sa dnevnikom ferijalne prakse, pri čemu se vrednuje prisustvo na pripremnoj i ferijalnoj praksi, ocena rada u objektima, kvalitet obrađenih tema koje su zadate kao radni zadaci u dnevniku prakse i usmeni deo ispita.

Za ocenjivanje predmeta Stručna praksa zaduženi su sledeći profesori i nastavnici:

za 1. godinu studija, Stručna praksa  – MSc Milorad Todorović, nastavnik veština;
za 2. godinu studija, Stručna praksa 2 – MSc Goran Radivojević, nastavnik veština;

za 3. godinu studija, Stručna praksa 3– MSc Goran Radivojević, nastavnik veština (modul Gastronomija) i MSc Melita Josipović, nastavnik veština, (modul Hotelijerstvo);
za 4. godinu studija, Stručna praksa 4 – MSc Melita Josipović, nastavnik veština (modul Hotelijerstvo) i dr Dragan Tešanović, redovni profesor (modul Gastronomija)


Nastavne radionice

Nastavne radionice su organizaciona jedinica Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF-a u okviru kojih se organizuje i predlaže izvodjenje praktične nastave za obrazovne profile hotelijerstvo i gastronomija. U sklopu Departmana se nalazi savremeno opremljena laboratorija za praktičnu nastavu iz oblasti Gastronomije (sala 3) i kabinet za praktičnu nastavu (kantina) za praktičnu nastavu iz oblasti usluživanja na 1.godini studija.

Članovi nastavnih radionica se zajedno dogovoraju o načinu izvođenja pripremne i ferijalne prakse i o izboru objekata, gde će se praksa realizovati.

Kadrovsku strukturu nastavnih radionica čine profesori i nastavnici sa katedri za gastronomiju i hotelijerstvo:

  1. Dr Dragan Tešanović, redovni profesor – šef Nastavnih radionica,
  2. Dr Ivana Blešić, vanredni profesor – zamenik šefa Nastavnih radionica,
  3. MSc Milorad Todorović, nastavnik veština,
  4. MSc Goran Radivojević, nastavnik veština,
  5. MSc Melita Josipović, nastavnik veština,
  6. Dr Mirjana Penić, stručni saradnik.

Važna dokumenta za praksu

Kodeks ponašanja HGMS 2019.
Prava i obaveze studenata za vreme obavljanja prakse
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju studenata
Pravilnik o disciplinskoj odgovornost istudenata pmf
Ugovor o realizaciji stručne prakse studenta
Uputstvo za stručnu praksu-studenti