СТУДЕНТСКА ПРАКСА

 


План и програм извођења наставе на предметима Стручна пракса за студенте модула хотелијерство и гастрономија

Наставни планови и програми Департмана за географију, туризам и хотелијерство усклађени су са европским процесима у образовању, који студентима пружају савладавање теоријских и практичних знања и вештина. Замишљени су тако да развијају компетенције за обављање менаџерских послова у хотелијерству и сродним делатностима које су у функцији туризма.

Образовање будућих менаџера хотелијерства и гастрономије захтева стални напредак и усвајање иновација у хотелијерској и гастрономској пракси, а управо је програм извођења практичне наставе најзначајнија специфичност која је везана за квалитетну едукацију студената, који стицањем знања и искуства путем стручне праксе током студирања израстају у квалитетне кадрове.Велики број наших студената који су дипломирали на Департману за географију, туризам и хотелијерство, раде као успешни менаџери, консултанти, професори, наставници и представљају важну карику у компанијама у којима су запослени.

Студенти су у практичну наставу укључени од 2001. године и од тада је кроз овај програм прошло готово 2.000 студената. До сада су студенти праксу обављали у преко 50 хотела од чега је више од 20 у иностранству. Хотел Qуеен Оф Монтенегро и хотел Иберостар Беллуве у Црној Гори, затим хотели Иберостар и Митзис корпорације на грчким острвима Кос и Родос, Тхе Дорцхестер Хотел у Лондону, хотели на Похорју у Словенији, Гранд Хyатт хотели у Дубаију и Абу Дабију су само неки са којима Департман сарађује.

Студенти Хотелијерства и Гастрономије неколико су пута учествовали на међународним и Републичким такмичењима угоститељске и туристичке струке где су доказали да се могу успешно такмичити са много искуснијим и старијим колегама из привреде. Стога се од наших студената са правом очекије да по завршетком академских студија постану важан сегмент хотелијерске и гастрономске понуде наше земље.

Студенти Департмана за географију, туризам и хотелијерство, у оквиру неких предмета добијају задатке да осмишљају и реализују пројекте, или раде истраживачке радове, који се тичу њиховог упућивања у проблемати¬ку хотелијерства и гастрономије, однодно угоститељства упоште. За своје радове су на националним и међународним такмичењима освајали престижне награде.

Повезивање науке са привредом и индустријом, а у функцији стратегије развоја земље можда је и најзначајнији задатак коме би требали да тежимо. Иако Факултет сарађује са бројним институцијама у земљи и иностранству, права провера резултата биће постигнута тек када наши дипломци нађу своје место у привредном развоју земље.


Припремна пракса

Према наставном плану и програму, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, предмет Стручна пракса је обавезан за све студенте, а састоји се из припремне стручне праксе и феријалне стручне праксе. Припремна стручна пракса обавља се у наставним радионицама Факултета или угоститељским објектима у Новом Саду који испуњавају техничке и кадровске услове за извођење практичне наставе студената.

Студенти 1. године модула Хотелијерство и студенти 1. године модула Гастрономија обављају припремну стручну праксу из области услуживања у трајању од 7 радних дана у зимском семестру и 7 радних дана у летњем семестру. За реализацију задужен је наставник вештина МСц Милорад Тодоровић.

Студенти 2. године модула Хотелијерство и студенти 2. и 3. године модула Гастрономија обављају припремну стручну праксу из области гастрономије у трајању од 7 радних дана у зимском и 7 радних дана у летњем семестру. За реализацију задужен је наставник вештина МСц Горан Радивојевић.

Студенти 3. године модула Хотелијерство обављају припремну праксу из области рецепцијског пословања у трајању од 7 радних дана и из области хотелског домаћинства у трајању од 7 радних дана. За реализацију задужена је наставник вештина МСц Мелита Јосиповић.

У оквиру припремне стручне праксе студенти су дужни да редовно и детаљно попуњавају Дневник припремне праксе према упутствима наставника вештина. Дневник припремне праксе представља део документације за испит из предмета Стручна пракса. Присуство и оцењивање обављају предметни наставници који изводе припремну праксу и лица задужена за рад студената у угоститељским објектима на начин и према Наставном плану и програму стручне праксе.


Феријална пракса

Према Наставном плану и програму, студенти модула Хотелијерство и Гастрономија своје предиспитне обавезе испуњавају и у оквиру феријалне стручне праксе, и то практичним радом у одговарајућем угоститељском објекту у трајању од 360 радних сати (1., 2., и 3. година студија) које треба завршити у периоду од 60 дана или 180 радних сати (4. година студија) у трајању од 30 дана. Феријална стручна пракса обавља се у адекватним угоститељским објектима у земљи и иностранству са којима Факултет има потписан Уговор о сарадњи. У ванредним ситуацијама (свака ситуација због које није могуће обезбедити радно место за сваког редовног студента), студентима се може одобрити да организација феријалне стручне праксе у самосталној режији, односно да сами предложе угоститељски објекат у земљи или иностранству који мора бити одобрен од стране Наставних радионица, а на предлога наставника вештина. Предложени угоститељски објекат мора испуњавати минималне услове за адекватно обављања праксе.

Након потписаног Уговора о сарадњи између Факултета и угоститељског објекта, студенти су дужни пријавити почетак и завршетак рада, преузети од наставника вештина Упут за праксу, те се уредно јављати на позиве предметних наставника, пријављивати боловање и друге прекиде рада те и из других разлога одржавати контакте са канцеларијом за стручну праксу и редовно обавештавати наставника о радном времена. За време обављања праксе, студенти су обавезни да уредно попуњавају Дневник феријалне праксе са практикумом у којем записују своја запажања и новине које им могу бити од велике користи у даљем образовању.


Оцењивање практичне наставе

Оцењивање се обавља према упутствима која важе за све наставне предмете и упутства датог у Практикуму са дневником феријалне праксе, при чему се вреднује присуство на припремној и феријалној пракси, оцена рада у објектима, квалитет обрађених тема које су задате као радни задаци у дневнику праксе и усмени део испита.

За оцењивање предмета Стручна пракса задужени су следећи професори и наставници:

за 1. годину студија, Стручна пракса  – МСц Милорад Тодоровић, наставник вештина;
за 2. годину студија, Стручна пракса 2 – МСц Горан Радивојевић, наставник вештина;

за 3. годину студија, Стручна пракса 3– МСц Горан Радивојевић, наставник вештина (модул Гастрономија) и МСц Мелита Јосиповић, наставник вештина, (модул Хотелијерство);
за 4. годину студија, Стручна пракса 4 – МСц Мелита Јосиповић, наставник вештина (модул Хотелијерство) и др Драган Тешановић, редовни професор (модул Гастрономија)


Наставне радионице

Наставне радионице су организациона јединица Департмана за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ-а у оквиру којих се организује и предлаже изводјење практичне наставе за образовне профиле хотелијерство и гастрономија. У склопу Департмана се налази савремено опремљена лабораторија за практичну наставу из области Гастрономије (сала 3) и кабинет за практичну наставу (кантина) за практичну наставу из области услуживања на 1.години студија.

Чланови наставних радионица се заједно договорају о начину извођења припремне и феријалне праксе и о избору објеката, где ће се пракса реализовати.

Кадровску структуру наставних радионица чине професори и наставници са катедри за гастрономију и хотелијерство:

  1. Др Драган Тешановић, редовни професор – шеф Наставних радионица,
  2. Др Ивана Блешић, ванредни професор – заменик шефа Наставних радионица,
  3. МСц Милорад Тодоровић, наставник вештина,
  4. МСц Горан Радивојевић, наставник вештина,
  5. МСц Мелита Јосиповић, наставник вештина,
  6. Др Мирјана Пенић, стручни сарадник.

Важна документа за праксу

Кодекс понашања ХГМС 2019.
Права и обавезе студената за време обављања праксе
Правилник о безбедности и здрављу студената
Правилник о дисциплинској одговорност истудената пмф
Уговор о реализацији стручне праксе студента
Упутство за стручну праксу-студенти