PROCEDURE PRIJAVE RADA, ZAKAZIVANJE ODBRANE I POSTAVLJANJA RADA NA PORTAL

 

Postupak prijave diplomskog/završnog/master rada

  1. Student se u saradnji sa mentorom odlučuje za jednu od postavljenih tema ili odlučuje za neku drugu temu
  2. Student u saradnji sa mentorom prijavljuje temu popunjavanjem formulara:

Diplomskimolba diplomski rad

Master:
 molba master rad

Student piše i projekat koji sadrži: predmet, zadatak, cilj, metode i očekivane rezultate; kratak sadržaj rada i spisak literature koju će koristiti prilikom pisanja rada

  1. Popunjene formulare potrebno je zavestu u Arhivi PMFa (prizemlje, kabinet 4)
  2. Zavedene i potpisane formulare predati u kabinetu broj 3, II sprat
  3. Već odobrene teme možete pogledati u katalogu biblioteke Departmana ili na sajtu DGTH
  4. Teme za završne i master radove koje su odobrene na veću Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo važe dok traje i status studenta. U slučaju prekida i obnove statusa studenta, potrebno je ponoviti proceduru prijave iste ili druge teme.

Od 1. juna 2020. godine diplomski radovi se ne štampaju i ne koriče, nego predaju u .pdf formatu.

  1. Procedura predaje diplomskog/završnog/master rada i zakazivanje odbrane nalazi se na ovom
    linku:
  2. Nakon predaje i zakazivanja odbrane, student postavlja svoj rad i odgovarajuće potvrde na svom nalogu na e-portalu PMFa. Upustvo se nalazi ovde.